Тъмните страни на плановата икономика (Цитати от заседание на НС от 31.10.1979 г.)

Тъмните страни на плановата икономика (Цитати от заседание на НС от 31.10.1979 г.)

Отчет за дейността на Министерството на леката промишленост:

Стоян Жулев (министър на леката промишленост)

… Под ръководството на БКП Народна република България постигна забележителни успехи по пътя на икономическото, социалното и духовното си развитие ….

(няколко страници с успехи)

… Излязоха от дефицит редица други изделия, като хавлиени кърпи, нетъкани текстилни материали, фини носни кърпи, мебелни платове, огнеупорна домакинска стъклария, чаши с висок стол, порцеланови изделия, пердета, завеси и др. …
Трябва обаче да се признае, че за редица от тези стоки въпреки увеличеното производство не е задоволено търсенето по асортимент наред с незадоволителното качество, което е все още главната слабост, поради която Министерството на леката промишленост и неговите стопански организации остават в дълг пред обществото. …

… стрктурата на потреблението изисква в по-големи количества от много суровини, които са все още недостатъчни за страната – кожи от едър и дребен рогат добитък, полиакрилнитрилни влакна, багрила, текстилни спомагателни и кожарски спомагателни средства и други. …

Обсъждане на отчета:

Стоян Сюлемезов

… необходимо е да отбележим и слабостите, които трябва да се анализират и да се набележат мероприятия за тяхното отстраняване.
През последните години настъпиха изменения в структурата на потреблението. Доходите на населението се увеличиха и потребителите станаха взискателни и търсят по-висококачествени и разнообразни стоки. (По-рано, когато нямаше достатъчно стоки, потребителите не бяха така взискателни). …

… В известен период имаше становище, че бебешките и детските трикотажни изделия не са вече дефицитни. Практиката обаче показа, че произвежданите количества детски трикотаж са все още недостатъчни за задоволяване на нуждите на пазара. С около 2 млн. броя не се удовлетворяват отребностите от горен вълнен трикотаж на децата. Крайно време е да се специализира още едно предприятие … за да се преодолее дефицитът.
Години наред Министерството на леката промишленост не решава въпроса за производството на детски къси и три-четвъри чорапи и чорапогащи, поради което те са крайно недостатъчни в началото на всяка учебна година.
Въпреки че по обем се договарят достатъчно количества бебешки и детски обувки, производството на обувния завод „Добрич“ в Толбухин е неритмично, което е причина за чести прекъсвания на производството и липса на модели за съответния сезон.
(Подобни проблеми с недостига на детски дрехи и обувки през 60-те години са описани в седма част)
… Не достигат все още: порцеланови изделия (3-4 млн. бр.), одеяла, жакардови завеси, пердета – широки от полиамид и полиестерна коприна, мебелни платове … каучукови обувни изделия. Много критични бележки има особено от работещите в селското стопанство за липсата на пазара на гумени цървули, ботуши и др.

… Но има стоки, за които потребителското търсене е постоянно в продължение на 15-20 години. Например хасето и американът – широки размери, дефтинът, бархетът и някои други са дефицитни години наред. Защо досега въпросът не е решен? Неуточнено потребителско търсене ли е причина за това? Чести са, както вече се каза, и оплакванията от липсата на детски къси и три четвърти чорапи, на чорапогащи и обувки за деца от 10-12 години, за юноши и някои други стоки за абитуриенти и стоки за младежта.

… Оттук взниква и въпросът за по-широко коопериране и специализация с другите социалистически страни и особено Съветския съюз за обмяна на стоки … Но за да бъдат търсени нашите стоки от партньорите ни, е необходимо те да бъдат качествено изработени, добре апретирани и обагрени. В това отношение считаме, че Министерстото на леката промишленост не е удовлетворено и затова следва да се помисли за срочно решаване на въпроса за багрилата, апретурите и кожите. …

Другарят Стоян Жулев отново поставя въпроса за недостиг на кожи от едър и дребен рогат добитък, проблем третиран много често от ръководството на министерството. … да направят анализ на мероприятията, които са икономически по ефективни – да изнасяме например месо вместо живи животни и поради това да се налага да правим внос на кожи. Да се прецени, дали валутата, получена от месото и икономисаната валута от внос кожи, не надвишава получената от износ на живи животни. … Нужно е да се проведе, а не всяка година да се поставя и да не се решава.

Съгласно договорите и утвърдените графици за доставка на стоки за 1978 г. стопанските организации и комбинати … трябваше да доставят стоки за 1 191 134 хил. лв., а са доставени за 1 145 362 хил. лв. … Най-голямо неизпълнение по стопански организации … за цялата 1978 г. имат: стопанският комбинат „Трикотаж“ … стопанският комбинат „Рила“ … стопанско обединение „Пирин“ … Неизпълнението на годишния план означава хиляди бройки неполучени трикотажни изделия, костюми, шлифери, пардесюта, ризи, бельо, обувки, памучни, вълнени и копринени тъкани, спортни изделия и др.
… Не са за подценяване и последиците от морално-етичен характер, когато не се изпълнява планът и не отиват стоки в магазините. Когато липсват търсени стоки, редица търговски работници под давление на отделни клиенти започват да продават „под тезгяха“ за сметка на някаква друга изгода. Така се руши моралът и на продавача и на купувача. … Почти същото е положението и с услугите. Очевидна е необходимостта в най-близко време да се създадат условия за премахването на дефицитността на основните стоки от първа необходимост. Неведнъж др. Тодор Живков много остро е поставял този въпрос. …

… немалка вина имат и търговските работници, които допускат в търговската мрежа стоки с отклонения от изискванията, предвидени в Българския държавен стандарт.  … през 1977 г. и първото тримесечие на 1978 г. 190000 чифта обувки на стойност 5900 хил. лв. от обувния завод „Петър Ченгелов“ – Пловдив, са били предложени за изкупуване като модни и луксозни, без да отговарят на необходимите изисквания. (Това предприятие се е прославило в предишни години и с износа на некачествени обувки за СССР, виж тук) Подобни факти може да се посочат и за други стоки от проверките, които бяха направени от народните представители.
Твърде често стоките със сезонен характер се доставят несвоевременно, а през сезона или даже и след това.
..

При проверките, които направиха народните представители, в много заводи се отбелязва нередовно снабдяване със суровини и материали.  … В обувния завод „9-ти септември“ -София, материално техническото снабдяване през 1978 г е било много нередовно. Не са получени лицеви кожи през деветмесечието на с. г. от  завод „Димитър Благоев“ – Габрово, …. Нередовното снабдяване на предприятията води до неритмичност в производствения цикъл, поражда престои. Това налага от своя страна да се полага извънреден труд. …

Посочват се някои заводи, в които има голямо текучество (на кадрите). В заводите с по-добра организация на труда и социални придобивки, които се използват правилно, текучеството е много по-малко. Например във фабрика „Септември“ -Търговище през деветмесечието на 1978 г. са постъпили на работа 148 души, а са напуснали 172. …
Констатирано е също, че почти всички ръководства на проверените заводи поставят въпроса, че получават малко карти за почивка за работниците. … профсъюзите трябва да подобрят системата за разпределение на картите. (Виж и изказването на депутатката Н. Манчева по-долу)

(много итересни статистически данни за почивките по времето на соца може да намерите тук)


Иван Масларов


Все още потребностите на пазара с редица стоки не са задоволени, все още качеството е незадоволително, поради което една част от потребителите непрекъснато негодуват. …
(тук се повтарят някои от примерите изброени от С. Сюлемезов)
Въпросът е изключително сериозен, не се решава с години, а става въпрос за нуждите на подрастващото поколение, за което търговските работници търпят непрекъснато справедливи упреци от недоволните майки даже и през Международната година на детето.
… Все още не е напълно решен въпросът за производство на гумени цървули, галоши, шушони и другите за нуждите на вътрешния пазар. Сега в цялата страна пазарът изпитва остра нужда от гумени изделия. Всеки ден нас ни занимават с оплаквания отвсякъде, но производството продължава да е недостатъчно.
… Не всичко е решено и по отношение качеството на стоките. … Обувките … Най-голям е процентът на рекламациите за разлепени ходила, което показва, че се работи недостатъчно по отношение на технологиите при лепенето а лицевата част и ходилата и по отношение качествата на лепилата. …

Найда Манчева


Много предприятия в текстила нямат редовно снабдяване с основни суровини и материали, в т.ч. бои, химикали и прежди. Винаги нещо липсва и то нещо важно, което затормозва нормалния ритъм на работа. Като пример мога да посоча, че през деветмесечието текстилните предприятия с апретурни и щампови цехове бяха пред прага на прекъсване на производството поради неритмичната доставка на алгинатни сгъстители, и то не по вина на предприятията, а на министерството и неговите органи.
Положението в завод „Ернст Телман“ е много тревожно, поради липса на суровина.

Това е довело до влагане на суровина, без да се извършват изследвания, без да се спазва технологията на смесите. …
Завод „Вълчо Иванов“ е единственото по рода си предприятие в страната за производството на дамски чорапи и чорапогащи. Ето защо всяко смущение в неговото производство веднага се отразява на пазара. От началото на годината досега системно се нарушава снабдяването. … И сега на пазара няма ритмично снабдяване с техния артикул. …

Съществен проблем, особено за нашето предприятие „Осми март“ с апретурно и щампово производство, за което е необходима пара с високо налягане, е неподаването от ТЕЦ „София“ на пара с определените по технологията параметри….
Не решен въпросът и с профилакториумите и почивните станции (на предприятието „Осми март“?). Много от тях бяха иззети от други органи, които ги стопанисват непълноценно, а работническите колективи се лишиха от тази придобивка. …

Параскева Андреева


Малко е и разнообразието в спортното облекло. Нередовно се снабдява пазарът със всички размери анцузи, обикновено има само малки и големи номера. Липсват и тениските за много групи. Не е решен проблемът с есенните и зимните обувки и ботушки, а зимата дойде. Да не говорим за качеството, тъй като другарите вземаха отношение.

Аврам Аврамов


Миналата седмица пътувах за Хасковски окръг. В Костенец един другар ни помоли на стоп да го вземем до Пазарджик. Оказа се, че е овцевъд. И знаете ли защо отива? Там се произвеждали гумени цървули. При тях нямало. Бил готов да купи 5-6 чифта, защото били „калпави“, както той се изрази, късали се бързо, та да имал поне за 1-2 месеца. „Къде изчезнаха пресовите цървули, които бяха здрави и трайни“ – ме попита той. … Моля да отговорите, другарю Жулев, не само на овцевъдите, но и на горските работници, на кооператорите, които търсят този вид продукция. …

Loading...

Накрая искам да обърна внимание на недостига от някои стоки за широко потребление, с които търговията не е задоволена. Въпреки че порцелановите изделия са излезли от дефицитност като група, все още на пазара липсват обикновени чинии, купи, кастрони и чаши, достатъчно фаянсови плочки и санитарен фаянс. (Тук се сещам за филма „Самодивско хоро“ …) Тази година имаше прекъсване в продажбите на чорапогащи, детски чорапи и бели бебешки чорапи. /kiselec1.blogspot.com/

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.